Sportnoodleningen om clubs door corona te helpen

Wat houdt de noodlening in en voor wie is ze bedoeld?

Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening.

 

Het Vlaams Parlement keurde op 24 februari 2021 het voorstel van decreet met betrekking tot de sportnoodleningen goed, wat betekent dat de juridische basis gelegd is voor het toekennen van de sportnoodleningen. Vanaf 29 maart kan je je aanvraag indienen.

 

Modaliteiten: onderstaande modaliteiten zullen gelden om een krediet te kunnen toekennen:

 

 • Deze personen of organisaties kunnen een sportnoodlening aanvragen:
  • sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie,
  • erkende sportfederaties,
  • sportgerelateerde rechtspersonen. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of sportfederatie is opgericht. Hij of zij is aan de club of federatie verbonden om de werking ervan commercieel, fiscaal en/of operationeel te optimaliseren.
 • Je kan de sportnoodleningen aanvragen voor een bedrag van minimaal 25.000 euro (de grens van 50.000 wordt dus verlaagd) en maximaal  1.000.0000 euro, terug te betalen over maximaal 9 jaar. De rente bedraagt 1% per jaar. Tot en met 31 december 2022 kan je een aanvraag voor een sportnoodlening (binnen de perken van de begroting) indienen.
 • Als sportgerelateerde rechtspersoon kan je enkel een krediet aanvragen in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of sportfederatie. Het maximale krediet van 1.000.000 euro, is van toepassing op de aanvragen van een sportfederatie respectievelijk sportclub, en al hun sportgerelateerde rechtspersonen samen.
 • Je kan de aanvraag enkel indienen bij Sport Vlaanderen via een online platform. Op basis van de gegevens die we daar opvragen, beoordelen we je kredietwaardigheid en of je aanvraag ontvankelijk is. Een kredietcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PMV/z-Leningen (Participatie Maatschappij Vlaanderen, voor zelfstandige ondernemer) en Sport Vlaanderen zelf, zal de ontvankelijke dossiers beoordelen.
 • Als je een krediet krijgt toegekend, heb je als kredietnemer recht op een uitstel van terugbetaling via een toegekende vrijstellingsperiode. Deze kan maximaal twaalf maanden bedragen na toekenning van de sportnoodlening en mag je in delen opnemen. De vrijstellingsperiode kan enkel toegekend worden door PMV/z-Leningen nv. Dit kan PMV/z-Leningen nv doen op eigen initiatief of na aanvraag door de aanvrager. Na elke vrijstellingsperiode bezorgt PMV/z-Leningen nv je een nieuwe bindende aflossingstabel.
 • Je kan als kredietnemer kiezen voor een gedeeltelijke of integrale vervroegde terugbetaling, zonder wederbeleggingsvergoeding.
 • Als je een aanvraag indient, moet je kunnen aantonen dat je financieel gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie op 15 maart 2020, dat de financiële schade is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, dat het krediet ertoe bijdraagt om terug financieel gezond te worden. Je moet daarnaast je kredietwaardigheid aantonen en aangeven voor welk doel je het krediet zal aanwenden.
 • De aan te leveren gegevens, en tevens de basis waarop bovenstaande beoordeling zal worden gemaakt, zijn onder te verdelen in vier grote delen:
  1. Management en organisatie van de sportorganisatie;
  2. Impact van de COVID-19-pandemie;
  3. Historische cijfers;
  4. Prognoses (op basis van het businessplan en cashflowplanning), meer bepaald cashflowplanning die de nood aan werkkapitaal aantoont en die het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt en terugbetaalcapaciteit op basis van de voorliggende cijfers. 
 • In geval van een positieve beslissing, legt PMV/z-Leningen aan de kredietnemers een kredietovereenkomst voor. Je ondertekent die kredietovereenkomst en bezorgt deze terug aan de diensten van PMV/z-Leningen nv. Van zodra PMV/z-Leningen nv de ondertekende kredietovereenkomst ontvangen heeft, betaalt het de sportnoodlening uit op een Belgisch rekeningnummer op naam van de kredietnemer.

 

 

Met dank voor informatie aan collega Hugo Vandaele