Aanvraag wedstrijd Bel-aL en FDSF

Beste Collega’s,

Onder deze link vind je de “open” kalenders zodat je een aanvraag tot organisatie van een preselectie kan richten.

Lees uiteraard ook de beknopte info.

Voorzitter 
Jean-Pierre De Pelsmacker

Beknopt vademecum voor de aanvraag en de inrichting van wedstrijden.

Dit vademecum is niet beperkend. Naast onderstaande punten blijven de respectievelijke sportreglement onverminderd van toepassing.

Aanvraag voor het inrichten van een wedstrijd:

 • Een wedstrijd kan enkel worden aangevraagd en ingericht door effectieve Buldo-dansleraren die in orde zijn met hun lidgeld. Zij zijn en blijven vanaf de aanvraag tot en met de inrichting, het verloop en de afhandeling van de wedstrijd de enige persoonlijke verantwoordelijke.
 • De aanvraag voor het volgend dansseizoen moet uiterlijk tegen 15 mei worden ingediend:
 • De kalender wordt, na goedkeuring door het FDSF vzw bestuursorgaan, door het wedstrijdsecretariaat in juni gepubliceerd.

Elke potentiële organisator moet hiertoe op de kalender 3 data aanduiden volgens prioriteit:

(1 is de eerste voorkeur, 2 is de tweede voorkeur, 3 is de minst gewenste datum).

Toekenningsvoorwaarden:

De toekenning van de wedstrijden gebeurt door het FDSF bestuur en is definitief.

Bij de toekenning worden onder meer(niet limitatief) de volgende criteria in aanmerking genomen:

 • De loyauteit van de aanvrager naar de beroepsfederatie Buldo toe.
 • De al of niet aansluiting van de gerelateerde club/school bij FDSF vzw.
 • Het succesvol verloop van vorige organisaties van dezelfde leraar.
 • Het voldoen aan de regels en voorwaarden, beschreven in dit vademecum en de specifieke sportreglementen.
 • Het aantal wedstrijddansers dat de organisator in het vorig (de vorige) seizoen(en) onder zijn/haar naam heeft laten deelnemen aan deze wedstrijden.
 • Het aantal wedstrijden dat door dezelfde organisator (of zijn verwanten, club, school) wordt ingericht.
 • De verslagen opgemaakt door de chairman in vorige edities.

Financieel:

 1. Na goedkeuring het onmiddellijk storten van het organisatierecht.
 2. Jury, scruteneer en secretariaat : 150€ per persoon.
 3. Inkomprijs: de deelnameprijs is opgenomen in het respectievelijke sportreglement.

Voor die prijzen moeten de deelnemers binnen kunnen.

Voor toeschouwers zijn hogere prijzen toegelaten, mits vooraf aangekondigd.

 1. De winnaar van elke categorie krijgt een beker (of médaille voor bepaalde categorieën) ten laste van de organisator.

Muziek:

De muziek moet voldoen aan de normen en tempi voorzien in het sportreglement.

Kleedkamer:

Vermits bijna alle dansers tegenwoordig gebruik maken van extra kledij of wedstrijdkledij, is een voldoende ruime kleedkamer nodig.  De kleedkamer moet verwarmd zijn en voorzien van de nodige tafels, stoelen en kapstokrekken.

Presentatie:

De presentator moet een voldoende kennis hebben van het verloop van een wedstrijd en van het terzake vigerend reglement.

Hij/zij is o.m. verantwoordelijk voor het correct volgen van de time-tabel. Deze time-tabel moet worden gerespecteerd behoudens gevallen van overmacht zoals bvb. technische problemen bij scruteneering of muziek, ongeval op de dansvloer,…).

Zelfs in dergelijke gevallen zal de presentator de opmerkingen/bijsturingen van de chairperson nauwlettend opvolgen en uitvoeren om alles in het werk te stellen om de verloren tijd in te halen.

De besluitvorming van de chairperson is bepalend en definitief. Uiteraard zal de chairperson het sportreglement restrictief naleven en zich laten inspireren door de raadgevingen van zijn aanwezige collega’s.

Banners:

Op elke wedstrijd moet een banner van Buldo/Fdsf worden geplaatst. Deze wordt door het wedstrijdsecretariaat ter beschikking gesteld. De banner moet steeds goed zichtbaar zijn. Er mogen geen andere banners of borden van andere organisaties in de zaal worden geplaatst.

Reklame:

Het is voor de organisator, noch voor de deelnemers,toegelaten om tijdens de wedstrijd reklame te maken (door affiches, folders, aankondigingen, banners, mondeling, enz …) voor andere dan de FDSF/Buldo-wedstrijden. Dit geldt eveneens voor Workshops, lessen, trainingen, enz… die niet door Buldo/FDSF zelf zijn ingericht. Bij discussie zal de chairperson of de FDSF-verantwoordelijke een beslissing nemen.

Onverenigbare functies binnen de organisatie:

Als deelnemende competitiedanser mag men geen andere officiële functie (bvb. presentator, DJ, scruteneer, wedstrijdsecretaris, enz…) uitvoeren.

Chairperson:

De chairperson zal na de wedstrijd een “evaluatieformulier” invullen m.b.t. de organisatie en het vlot verloop van de wedstrijd.